Skontaktuj się z nami!
ursd@utp.edu.pl
bodrum escort escort bodrum sirinevler escort

Ochrona i kształtowanie środowiska

Studia doktoranckie w dyscyplinie „ochrona i kształtowanie środowiska”

Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk rolniczych. Absolwent tych studiów, otrzymuje świadectwo ich ukończenia, a po wykonaniu i pozytywnej obronie rozprawy doktorskiej uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ‚ochrona i  kształtowanie środowiska’ oraz stosowne dla tego stopnia kwalifikacje i umiejętności. W szczególności jest on wyposażony w wiedzę i umiejętności metodycznego prowadzenia badań naukowych, posiada umiejętność formułowania twierdzeń naukowych opracowywania tekstów naukowych, oceny prac  naukowych. Uzyskuje rzetelną wiedzę merytoryczną w zakresie środowiska przyrodniczego, a także w zakresie filozofii, ekonomii, zastosowań informatyki w badaniach naukowych, etyki uczonego i nauczyciela. Potrafi posługiwać się czynnie przynajmniej jednym językiem obcym. Absolwent studiów stacjonarnych posiada także niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich mających zainteresowania i predyspozycje naukowe. Doktoranci w trakcie studiów korzystają z różnych form pomocy stypendialnej uczelni.
Program 4-letnich studiów jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów kameralnych i terenowych w jednostkach doświadczalno-badawczych. Te zajęcia prowadzą niemal wyłącznie profesorowie i doktorzy habilitowani. Oni też sprawują indywidualną opiekę nad doktorantami, kierując ich rozwojem naukowym.
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych ‚agronomia’ oraz ‚ochrona i kształtowanie środowiska’.
Dyscyplina „ochrona i kształtowanie środowiska” dotyczy wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego ochronie przed zagrożeniami pochodzenia antropogenicznego i kształtowaniu. Problematyka badawcza dyscypliny obejmuje m.in. nieożywione i ożywione elementy składowe środowiska i ich przestrzenną zmienność, czynniki i zjawiska przyrodnicze kształtujące właściwości środowiska, rodzaje antropopresji na środowisko i jej skutki, ochronę środowiska przed zagrożeniami i degradacją, sposoby racjonalnego korzystania ze środowiska i gospodarowania przyjaznego środowisku, kształtowanie krajobrazów otwartych,
rozwijanie koncepcji ekorozwoju.

Kierownik studiów doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski
tel.: 52 374 9391
e-mail:
dariusz.jaskulski@utp.edu.pl

Sprawy administracyjne:

mgr inż. Beata Kowalczyk
Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
tel.: 52 374 9560
e-mail:
beata.kowalczyk@utp.edu.pl